Om Montessori

”Världen börjar med barnen”

”Världen börjar med barnen”, är ett citat från Maria Montessori, den italienska läkaren som grundade Montessoripedagogiken och beskriver på ett bra sätt synen på barnen inom Montessori. Pedagogiken bygger på sex grundprinciper:

  • Förberedd miljö
  • Frihet/ansvar
  • Individualisering/samarbete
  • Hjälp till självhjälp
  • Konkretion/motorik
  • Helhet/fredstanke

Inom Montessori är det viktigt att varje barn får medinflytande och känner ett eget ansvar. Barnet står i centrum. Pedagogens roll är att observera barnet och fungera som en handledare som stödjer och motiverar barnet i inhämtningen av kunskap.

Under Montessoripassen får barnen arbeta med olika sorters material som de själva väljer för att i lugn och ro sysselsätta sig med det som de själva väljer. Varje material finns i ett exemplar och har sin särskilda plats i rummet. Den som använt ett material, har ansvar för att det snyggt och prydligt kommer på plats igen. Barnen lär sig att ta hänsyn till varandra. Är ett visst material upptaget, får barnet vänta på sin tur eller komma överens om att samarbeta.

”Hjälp mig att göra det själv”

Inom Montessori är utgångspunkten att ingen kan lära någon annan något. Ett barn behöver kanske hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen måste var och en klara på egen hand. I en Montessorigrupp är pedagogens uppgift därför inte i första hand att förmedla kunskap. Snarare att observera barnen och vara uppmärksam på varje barns behov. Pedagogen berättar, beskriver, stimulerar till diskussion och nya frågeställningar. Visar var kunskap finns att hämta och visar hur materialet ska användas för att ge meningsfull träning. Sedan får barnet arbeta självständigt med sin uppgift.

Vill du veta mer om Montessori? På Svenska Montessoriförbundets webbplats finns intressant information. Läs mer här, https://montessoriforbundet.se/